Stichting Zwembad Het Elderink is en stichting die is voortgekomen uit een burgerinitiatief tot behoud van het zwembad. Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Bronckhorst om in het kader van de “Perspectief nota” en het “Toekomst Bestendig Bronckhorst (TBB)” een aantal zwembaden in de gemeente te sluiten, is in Hengelo het burgerinitiatief tot behoud van Het Elderink ontstaan. Deze groep inwoners is van mening dat het zwembad een zo grote waarde heeft voor het dorpen de nabije omgeving, dat er alles aan gedaan moet worden om het zwembad voorde gemeenschap te behouden. Daarom hebben deze burgers de uitnodiging van de gemeente om met een voorstel te komen met beide handen aangegrepen.

Tot begin maart 2013 hebben de gesprekken samen met het Dorps Belang Hengelo(DBH) zich vooral gericht op overname door een commerciële partij, de Cone groep.Toen deze onderhandelingen op niets uitliepen hebben de burgers in de krappe tijd die nog restte zelf onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het zwembad over te nemen van de gemeente.

Rond deze datum introduceerden en presenteerden zich twee andere burgers, die voornemens zijn een re-integratie bedrijf in Hengelo te starten. Uit gesprekken met het burgerinitiatief kwam naar voren dat de combinatie van zwembad en re-integratie veel mogelijkheden en kansen biedt voor beide partijen. Zodoende hebben zij zich bij het burgerinitiatief aangesloten en hun re-integratie plannen aan die van het zwembad toegevoegd.

De initiatiefnemers willen graag meewerken om met elkaar het TBB ten uitvoer te brengen omdat ze begrijpen dat door krimp, vergrijzing en de daarbij behorende bezuinigingen keuzes gemaakt moeten worden. Dat betekent echter niet dat het zwembad afgebroken moet worden. Integendeel: zwembad Het Elderink is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van Hengelo, voor nu en voor de toekomst!Afbreken van voorzieningen werkt juist krimp in de hand. Jonge gezinnen vestigen zich niet meer, de jeugd trekt weg, huizen worden niet meer verkocht, met leegstand tot gevolg en verloedering en verpaupering liggen op de loer. Het behoud van het zwembad zien ze als een kans en een manier om een bijdrage aan het TBB te leveren. Lees meer hierover in het ondernemingsplan wat de initiatiefgroep bij de gemeente heeft ingediend.

Stichting Zwembad Het Elderink is inmiddels opgericht. Het bestuur ziet er als volgt uit:

Annette Kok, voorzitter (marketing & sales)

Marion Mijnen, penningmeester (financiën)

Karin Overdiep, secretaris (communicatie)

Bianca Haverkamp, bestuurslid (HR/operationeel)

Postadres secretariaat:

Maanstraat, 7255 BA, Hengelo gld

Bankrekeningnummer van de Stichting: NL79RABO0147652324. Donaties zijn altijd welkom!

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het zwemseizoen 2018. Binnenkort gaan we een bijeenkomst organiseren voor alle commissieleden, vrijwilligers en andere belangstellende. Wilt u ook een bijdrage leveren? Meld u aan. Dat kan als vrijwilliger, commissielid, lid van de werkgroep of als bestuurslid of gewoon af en toe ons helpen of ondersteunen.

De organisatie van het zwembad, i.d.v.v. een stichting, wordt geleid door het bestuur met daarin een viertal bestuursleden uit verschillende geledingen van de bevolking van Hengelo. Er zal een verscheidenheid aan expertise zijn op het terrein van financiële, bestuurlijke en juridische kennis en kunde. Alle bestuursleden hebben een eigen portefeuille. Dat maakt dat er bij calamiteiten korte lijnen zijn voor overleg. Elke commissie is verantwoordelijk voor een eigen taakgebied. De badmeesters zijn betaald personeel en zijn gehouden aan hun taak/ functieomschrijving. Ze zijn primair verantwoordelijk voor toezicht, zwem instructie en begeleiding, veiligheidsinstructie, EHBO en BHV, zwemwatermetingen en registraties. De badmeesters vallen direct onder het bestuur.